Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Preambule

De aanbiedingen van BAUER GmbH zijn uitsluitend gericht op ondernemers in de zin van § 14 BGB. Een overeenkomst met consumenten in de zin van § 13 BGB is uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en toekomstige contracten van BAUER GmbH met ondernemers in overeenstemming met § 14 BGB.

1. Reikwijdte
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en toekomstige bestellingen, tenzij we afwijkingen hierop uitdrukkelijk schriftelijk hebben erkend.

Aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van onze respectievelijke contractpartners – hierna „opdrachtgever “genoemd – worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ze verplichten ons niet, zelfs als we ze niet opnieuw uitdrukkelijk tegenspreken bij het sluiten van de overeenkomst. Tegenstrijdige aankoopvoorwaarden van commerciële klanten vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

2. Tot standkoming van het contract
Onze prijsopgaves zijn – tenzij anders gecommuniceerd – geheel vrijblijvend. Onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Voor bestellingen is onze schriftelijke opdrachtbevestiging wettelijk bindend.

3. Prijzen
Onze prijzen zijn af fabriek voor het bedrag van de actuele prijslijst, geldig op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, plus de wettelijke BTW in het wettelijk voorgeschreven percentage en gelden alleen voor de overeengekomen diensten en leveringsomvang. Eventuele aanvullende en bijzondere diensten worden door ons afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Kwaliteit/eigenschappen
Onze informatie over het onderwerp van het leveringsobject of dienst, bv. gebruikswaarde, gebruiksmogelijkheden, belastbaarheid, toepassingen, toleranties en technische gegevens zijn louter beschrijvingen of markeringen. Informatie in aanbiedingen en prijslijsten over afmetingen en gewichten en alle afbeeldingen zijn bij benadering en ongeveer. Aan deze gegevens kunnen alleen bijzondere rechten worden ontleend indien wij hun verplichtende waarde uitdrukkelijk contractueel hebben gegarandeerd. Tekeningen die door ons aan de opdrachtgever zijn overhandigd, moeten op juistheid worden gecontroleerd en eventuele noodzakelijke wijzigingen moeten onmiddellijk aan ons worden doorgegeven. In het geval dat de opdrachtgever ons niet op de hoogte stelt van wijzigingen, zijn wij niet aansprakelijk voor defecten en het opheffen daarvan. Onze tekeningen mogen niet worden gekopieerd of bekendgemaakt aan derden. Alle tekeningen blijven ons eigendom.

5. Verzending en overdracht van risico

5.1 De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is onze maatschappelijke zetel in 46354 Südlohn, Duitsland, tenzij er een andere contractuele afspraak is met de klant.

5.2 De verzendinstructies van de opdrachtgever moeten duidelijk worden vermeld in de bestelling. Overigens zijn de wijze van verzending en het type verpakking onderworpen aan ons weloverwogen oordeel.

5.3 Het risico van het transport is voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor deelleveringen, of als we andere diensten hebben verricht, (bv. verzending of levering) zonder contractueel met de opdrachtgever een leveringsverplichting te zijn overeengekomen. Het risico wordt uiterlijk dan op de opdrachtgever overgedragen, wanneer het leveringsitem wordt overgedragen aan de expediteur, vervoerder of een andere derde partij, die aangewezen is om de verzending uit te voeren. De start van het laadproces is bepalend voor het bestemmen van dit tijdstip. Dit geldt ook als deelleveringen worden gedaan, of als andere diensten door ons worden uitgevoerd (bijvoorbeeld verzending). Indien de verzending of de overeengekomen „afhaling in eigen beheer“, wordt vertraagd om redenen die niet door BAUER GmbH maar door de opdrachtgever geregeld is, gaat het risico op de opdrachtgever over op de volgende dag na kennisgeving van levering van de goederen. Vanaf dat moment hebben wij het recht om een opslagvergoeding aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen gepaste kosten. In geval van een tweede aanlevering van een transport voor dezelfde opdracht, gaan wij 70 % van de oorspronkelijke transportkosten extra doorberekenen aan de opdrachtgever. Bij afhaling door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger is het beladen van de voertuigen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor zover onze medewerkers behulpzaam zijn bij de laadprocessen, treden zij niet op als onze plaatsvervangende agenten, maar handelen alleen in opdracht van de opdrachtgever.

6. Levertermijnen
Wij streven ernaar de contractueel overeengekomen leveringstermijnen na te leven. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij de klant hiervan direct op de hoogte stellen en een nieuwe leveringsdatum noemen. Indien deze leveringsdatum ook door ons niet wordt gehaald, kan de klant zijn wettelijke rechten alleen uitoefenen als de levering of dienst nog steeds niet binnen een door hem gestelde redelijke respijttermijn wordt geleverd. Gevallen van overmacht en andere ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene storende gebeurtenissen (bijv. bedrijfsstoringen, overschrijding van de leveringstermijn of uitval van leveranciers, gebrek aan energie of grondstoffen, verkeersstoringen alsmede stakingen, uitsluitingen en officiële orders), waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, ontslaan ons van de verplichting tot levering of uitvoering voor de duur van de storing en voor de omvang van de gevolgen ervan. Indien de levering of dienst hierdoor meer dan een maand vertraging oploopt, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit de overeenkomst met betrekking tot de hoeveelheid die door de levering of dienstonderbreking wordt beïnvloed. Verdere claims tegen ons zijn uitgesloten.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van het verschuldigde factuurbedrag met inbegrip van alle bijkomende vorderingen van de klant. In het geval van een rekening-courant dient het eigendomsvoorbehoud als zekerheid voor onze saldovordering. Reeds betaalde goederen blijven ons eigendom zolang wij nog recht hebben op vorderingen op de klant. Indien goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen met andere goederen worden vermengd of gemengd, blijft ons eigendomsrecht als mede-eigendom bestaan. De klant neemt de goederen voor ons in bewaring op een in de handel gebruikelijke wijze. Hij is verplicht de goederen afzonderlijk op te slaan en te etiketteren. Hij verzekert de goederen tegen alle risico’s op eigen kosten. Eventuele verzekeringsclaims van de klant tegen de verzekeraar worden aan ons overgedragen.

7.2 De opdrachtgever is vrij om in het kader van de normale bedrijfsuitoefening over de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te beschikken. Met name verpanding en eigendomsoverdracht bij wijze van zekerheidsstelling zijn uitdrukkelijk verboden. Wij dienen onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld van eventuele verpandingen en andere beschadigingen van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen door derden. Indien de klant de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen exploiteert, bijvoorbeeld door ze te verkopen, draagt hij hierbij alle vorderingen op zijn contractuele partners die voortvloeien uit de exploitatie van de goederen aan ons over tot het bedrag van al onze vorderingen, inclusief alle nevenvorderingen, totdat al onze vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met hem volledig zijn voldaan. Ondanks de bovenstaande overdracht is de klant bevoegd om de vorderingen te innen totdat deze schriftelijk worden ingetrokken. Onze incassomachtiging blijft onaangetast door deze incassomachtiging van de klant. Wij zullen de vorderingen niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt. Indien de waarde van de zekerheden de gedekte vorderingen in totaal met meer dan 20% overschrijdt, zijn wij verplicht om op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze in deze mate vrij te geven.

8. Aansprakelijkheid voor gebreken
Voor de door ons geleverde goederen bestaat de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken in overeenstemming met de volgende bepalingen:

8.1 De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering of, indien acceptatie vereist is, vanaf de acceptatie.

8.2 De geleverde goederen moeten door de klant onmiddellijk na levering aan de klant of aan de door de klant aangewezen derde zorgvuldig worden gecontroleerd. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd als wij geen schriftelijke kennisgeving ontvangen van duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke, zorgvuldige controle binnen vijf werkdagen na levering van het leveringsvoorwerp hadden kunnen worden vastgesteld, of anders binnen vijf werkdagen na de ontdekking van het gebrek of het tijdstip waarop het gebrek voor de klant bij normaal gebruik van het leveringsvoorwerp zonder nadere controle kon worden vastgesteld. De leveringsbron moet worden bijgevoegd. Op ons verzoek wordt het gereclameerde leveringsvoorwerp franco aan ons geretourneerd. In geval van een gerechtvaardigde melding van een defect vergoeden wij de kosten van de gunstigste verzendingsroute; dit geldt niet als de gemaakte kosten stijgen omdat het voorwerp van de aankoop zich op een andere plaats bevindt dan de plaats van gebruik zoals bedoeld door de klant.

8.3 Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

9. Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de rechtsgrond, met name wegens onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, plichtsverzuim bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad, is, voor zover er sprake is van schuld, beperkt volgens de volgende bepalingen:

9.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid als gevolg van een plichtsverzuim van onze kant of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordiger of onze plaatsvervanger en in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid.

9.2 Indien de klant ons voor andere schade aansprakelijk stelt, zijn wij alleen aansprakelijk als deze gebaseerd is op onze opzet of grove nalatigheid of als er sprake is van een kwaliteits- of duurzaamheidsgarantie. Indien er geen sprake is van opzettelijke contractbreuk door ons, is een dergelijke schadeclaim beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade in termen van een bedrag begrenst.

9.3 Indien wij de zogenaamde kardinale verplichtingen (d.w.z. de verplichtingen die een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en op de naleving waarvan de klant mag vertrouwen) schenden, zijn wij aansprakelijk voor schade. De verplichting tot schadevergoeding is echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

10. Betaling
Onze medewerkers of derden zijn alleen bevoegd om de betaling te innen als zij kunnen aantonen dat wij hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven. In geval van betalingsverzuim en gerechtvaardigde twijfels over de solvabiliteit of de kredietwaardigheid van de klant zijn wij gerechtigd, onverminderd andere rechten, vooruitbetaling te eisen voor nog niet uitgevoerde leveringen of diensten en alle uit de zakelijke relatie voortvloeiende vorderingen onmiddellijk opeisbaar te maken. Onze verplichting tot nakoming wordt opgeschort zolang de klant in gebreke is met een verschuldigde betaling. In geval van wanbetaling kunnen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Volgens § 288 lid 5 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) hebben wij het recht om een vast bedrag van € 40,- aan herinnerings- en incassokosten in rekening te brengen. De berekening van verdere schade als gevolg van vertraging blijft onaangetast door dit vaste tarief. De klant kan alleen met onze vorderingen verrekenen of een retentierecht uitoefenen als de tegenvordering onbetwist en rechtsgeldig is. Indien wij uit hoofde van een contractuele relatie schadeclaims tegen onze klant hebben, hebben wij het recht om 20 % van de netto-order/goederenwaarde als schadevergoeding te eisen. Hetzelfde geldt voor de compensatie voor een waardevermindering. In dit geval is het de klant uitdrukkelijk toegestaan om aan te tonen dat er geen enkele schade of waardevermindering is opgetreden of dat deze aanzienlijk lager is dan het forfaitaire bedrag.

11. Slotbepalingen
De gehele rechtsverhouding tussen de klant en ons wordt uitsluitend beheerst door het Duitse recht. De toepassing van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen is uitgesloten. De plaats van jurisdictie voor alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen ons en de klant is onze maatschappelijke zetel in 46354 Südlohn, Duitsland. De bevoegdheid om ook een beroep te doen op de rechter in een ander rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast. Indien afzonderlijke onderdelen van de bovenstaande algemene voorwaarden ineffectief of nietig zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht, tenzij naleving van het contract voor de klant een onredelijke belasting zou betekenen.

Südlohn, november 2022


Verkoop- en leveringsvoorwaarden PDF
Naar boven