Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Werkingssfeer

Alle actuele en toekomstige leveringen en diensten geschieden uitsluitend op basis van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Condities die afwijken van deze bepalingen, met name algemene voorwaarden van de klant, zijn niet van toepassing, zelfs indien deze niet expliciet door ons worden uitgezonderd. Opdrachten enz. vereisen voor geldigheid onze schriftelijke bevestiging. Door ons verstrekte tekeningen dienen op juistheid te worden gecontroleerd en bijvoorbeeld noodzakelijke wijzigingen onmiddellijk aan ons te worden doorgegeven. Door nalaten van deze wijzigingsmelding vervalt onze aansprakelijkheid voor tekortkomingen en het verhelpen daarvan. Onze tekeningen mogen niet worden gekopieerd en met derden gedeeld. Alle tekeningen blijven ons eigendom.

2. Offerten

Al onze offerten zijn vrijblijvend. Tussentijdse verkoop voorbehouden. Gegevens in aanbiedingen en prijslijsten over afmetingen en gewichten evenals alle afbeeldingen zijn bij benadering en ongeveer. Bij zakelijke overeenkomsten in het kader van elektronische handel is § 312 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB - Burgerlijk Wetboek) niet toepasselijk, tenzij de klant conform het BGB consument is. Voor consumenten geldt § 355 BGB met de voorbehouden in § 312 g BGB.

3. Prijzen

Onze prijzen zijn af fabriek exclusief wettelijke en toepasselijke Btw en gelden uitsluitend voor de overeengekomen diensten en leveromvang. Meerwerk en speciale diensten worden afzonderlijk berekend.

4. Kwaliteit/eigenschappen

Onze gegevens betreffende een leveringsobject of dienst, bijv. gebruikswaarde, gebruiksmogelijkheden, belastbaarheid, toepassingen, toleranties en technische specificaties zijn louter beschrijvend of typeringen. Hieraan kunnen alleen rechten worden ontleend als deze uitdrukkelijk als bindend worden gegarandeerd.

5. Verzending

Verzendinstructies van de klant moeten in de bestelling duidelijk worden vermeld. Alle transportrisico’s zijn voor rekening van de klant. Dit geldt evenzeer voor deelleveringen of als wij nog andere diensten (bijv. verzending of aanvoer) zijn overeengekomen, zonder resulterende verplichtingen. Bij vertraging van verzending, of een overeengekomen zelf afhalen, om redenen die aan de klant toe te rekenen zijn, gaat de verantwoordelijkheid de volgende dag over op de klant, na melding dat de goederen klaarstaan. Vanaf dat tijdstip zijn wij gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. De zending wordt door ons uitsluitend verzekerd tegen transportrisico’s na een betreffende overeenkomst. Lossen en opslag zijn voor verantwoordelijkheid van de klant. Bij zelf afhalen is de klant resp. diens gemachtigde verantwoordelijk voor het laden van voertuigen. Indien onze medewerkers behulpzaam zijn bij het laden, handelen zij geheel voor risico van de klant en niet als onze gevolmachtigden.

6. Levertermijnen

Wij spannen ons in om overeengekomen levertermijnen na te komen. Als dit niet het geval is, wordt de klant daarover geïnformeerd en een nieuwe levertermijn genoemd. Indien ook deze levertermijn niet door ons wordt nagekomen, kan de klant zijn wettelijke rechten niet uitoefenen dan nadat de levering of dienst binnen een door hem gestelde en voor ons redelijke termijn alsnog niet geschied.

7.Overmacht

Overmacht en andere op het moment van overeenkomst onvoorziene verstorende gebeurtenissen (bijv. bedrijfsstoringen, te late toeleveringen of tekortschieten van toeleveranciers, tekorten aan energie en grondstoffen, verkeershinder en stakingen, verboden en overheidsbepalingen) die ons niet aan te rekenen zijn, schorten de leveringsplicht op van goederen en diensten voor de duur van de storing en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Wordt hierdoor een levering of dienst met meer dan 1 maand vertraagd, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen betreffende de door de leverings- of dienstenstoring getroffen onderdelen. Overige vorderingen tegen ons worden uitgesloten.

8. Garantie

De klant dient te controleren of geleverde goederen resp. diensten voldoen aan de contractueel overeengekomen kwaliteit en geschikt zijn voor de beoogde toepassingen. Voor het overige zijn de bepalingen van § 377 HGB van toepassing. Wij zullen tijdig gemelde mankementen aan geleverde goederen of diensten naar ons oordeel, met inachtneming van klantbelangen, verhelpen of goederen of diensten vrij van gebreken naleveren. In zoverre deze maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren, staat het de klant vrij zijn wettelijke rechten te gebruiken. Afgekeurde goederen mogen uitsluitend worden geretourneerd na onze uitdrukkelijke toestemming. Bij terecht reclameren vergoeden wij de kosten van de voordeligste retourzending van de afgekeurde goederen.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede bij in gevaar brengen van leven, lichaam of gezondheid door enigerlei nalatigheid. Daarnaast zijn wij aansprakelijk conform regelgeving inzake risicoaansprakelijkheid (in het bijzonder conform de productaansprakelijkheidswet). Voor overige verwijtbare schending van contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen) zijn wij uitsluitend aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrond, tot de hoogte van de uit de overeenkomst voortvloeiende, d.w.z. te voorziene schades. Wij zijn niet aansprakelijk bij nalatige schending van contractuele verplichtingen die geen hoofdverplichtingen zijn.

10. Verjaring

Vorderingen tegen ons vanwege verwijtbaar contractueel plichtsverzuim, verjaren na één jaar. Dit geldt niet voor opzettelijk plichtsverzuim en aanspraken door gebreken door de klant conform § 438 lid. 1 nr. 2 en § 634 a lid. 1 nr. 2 BGB. Voor het begin van verjaring gelden de wettelijke bepalingen.

11. Betaling

dient contant te geschieden, tenzij anders overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum of binnen 8 dagen met een betalingskorting van 2%. Onze medewerkers of aangewezen derden zijn uitsluitend na het overleggen van schriftelijke toestemming bevoegd tot incasseren. Bij betalingsverzuim of gerede twijfel aan de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant zijn wij, onverlet onze overige rechten, bevoegd om voor nog niet uitgevoerde leveringen of diensten vooruitbetaling te verlangen en alle vorderingen uit de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar te stellen. Onze leveringsplicht is opgeschort zolang de klant met een achterstallige betaling in gebreke blijft. Bij betalingsverzuim kunnen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Conf. § 288 lid. 5 BGB zijn wij gerechtigd een incassotoeslag ter hoogte van €40,- te berekenen voor aanmanings- en incassokosten. Dit bedrag laat onverlet andere schade die volgt uit het in gebreke blijven. Vorderingen onzerzijds kan de klant alleen dan verrekenen of tegenvorderingen indienen als de tegenvordering onbetwist en rechtsgeldig is verklaard. Ingeval wij vanwege een contractuele relatie met onze opdrachtgever/besteller schadeclaims hebben, zijn wij gerechtigd een schadevergoeding opeisbaar te stellen ter hoogte van 20% van de netto waarde van de order/goederen. Hetzelfde geldt voor vergoeding van waardevermindering. Hierbij wordt de bewijslast uitdrukkelijk bij de andere contractant gelegd om aan te tonen dat er geen sprake is van schade of waardevermindering, of dat deze aanmerkelijk lager is dan het vastgestelde bedrag.

12. Eigendomsvoorbehoud

Als waarborg voor actuele of toekomstige vorderingen als gevolg van leveringen en diensten aan de klant, geldt eigendomsvoorbehoud voor op alle geleverde goederen. Het eigendom gaat op de klant over zodra deze aan alle verplichtingen jegens ons uit de zakelijke overeenkomst heeft voldaan. Bij bestellingen op rekening geldt het eigendomsvoorbehoud als zekerheid voor het betreffende openstaande saldo. Indien wissels of cheques voor betaling worden gebruikt, is betaling pas geschied na klaring. Be- en verwerking geschieden door ons onder uitsluiting van eigendomsoverdracht naar de klant conform § 950 BGB, zonder ons te binden. Bij verwerking met andere, ons niet toebehorende goederen door besteller, verwerven wij mede-eigendom ten aanzien van de nieuwe goederen proportioneel naar de waarde van de voorbehoudsgoederen van de andere goederen. Bij doorverkoop van voorbehoudsgoederen draagt de klant reeds nu voor alsdan de vordering aan ons over. Bij vervreemding van goederen, waaraan wij mede-eigendom verwerven, blijft de hoogte van de overdracht beperkt tot dat deel van onze vordering proportioneel tot ons mede-eigendom. Bij vervreemding van voorbehoudsgoederen samen met andere zaken (zonder verwerking), blijft de hoogte van de overdracht beperkt tot het betreffende factuuraandeel van meeverkochte voorbehoudsgoederen. Bij verwerking in het kader van een werkcontract wordt de vordering van arbeidsloon door de klant ter hoogte van het proportionele deel van zijn factuur inzake de meeverwerkte voorbehoudsgoederen reeds nu voor alsdan aan ons overgedragen. Zolang de klant in staat is alle verplichtingen jegens ons naar behoren na te komen, heeft de klant betreffende de goederen die onder eigendomsvoorbehoud of mede-eigendom vallen, zakelijk beschikkingsrecht en mag de overgedragen vorderingen zelf intrekken. Overstijgt de waarde van de zekerheden de tegenwaarde van de vorderingen met meer dan 20%, zijn wij op verzoek van de klant in zoverre verplicht tot vrijgave van zekerheden naar onze keuze.

13. Plaats van verbintenis en betaling is Südlohn, Westf.

14. Algemene bepalingen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en ons is uitsluitend Duits recht van toepassing. Toepasselijkheid van het internationale privaatrecht is uitgesloten. Bevoegd kantongerecht voor alle eventuele kantonnale zakelijke geschillen is districtsrechtbank Borken/Westfalen, voor landelijke vorderingen het gerechtshof in Münster/Westfalen, voor zover de klant een zakelijke inschrijving heeft. Dit laat de onverlet wettelijke bepalingen inzake uitsluitend bevoegde rechtbanken. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In de plaats van geheel of gedeeltelijk ongeldige bepalingen verwerft die wettige bepaling geldigheid die inhoudelijk de betreffende ongeldige bepaling het dichtst nadert.


Versie: Juni 2015
BAUER GmbH


Verkoop- en leveringsvoorwaarden - PDF
Naar boven